या अप्लिकेशन ची काम करण्याची पद्धत

१) उमेदवार आपले लॉगिन तयार करतो. { In Process }
 
२) उमेदवार आपली माहिती भरतो { In Process }
 
३) कार्यालय ती भरलेली माहिती बरोबर आहे याची खातर जमा करते. { Scheduled }
 
४) सर्व माहिती बरोबर असल्यास, शैक्षणिक पात्रता , सामाजिक वर्ग, व अनुभव या प्रमाणे योग्य ते गुण देऊन योग्यता यादी तयार करते, परीक्षा होते { Scheduled }
 

५ ) योग्यता यादी प्रमाणे उमेदवारास मुलाखती साठी बोलावले जाते. व योग्य त्या उमेदवाराची निवड होते.{ Scheduled }